انتخاب زبان
Alternate Text Alternate Text
فارسی
کشتیرانی پاسارگاد، واحد نمونه استان در سال 98
کشتیرانی پاسارگاد، واحد نمونه استان در سال 98
کشتیرانی پاسارگاد، واحد نمونه استان در سال 98

کشتیرانی پاسارگاد، واحد نمونه استان در سال 98

6 اردیبهشت 2019

در جشنواره استانی امتنان استان بوشهراز شرکت کشتیرانی پاسارگاد بعنوان واحد نمونه استان تقدیر و تشکر بعمل آمد.